RETNINGSLINJER FOR COVID-19

For at vi skal holde deg selv og oss trygge følger vi retningslinjene fra Bergen Kommune.

 

Hvis vi føler at du er syk, forbeholder vi oss retten til å nekte å tjene deg, beklager.

Hvordan vi gjør det trygt for deg ...

​​

Vi vil bære masker og ha egnet verneutstyr tilgjengelig for deg og vårt team når det trengs.

1. Når du ankommer du blir nødt til å vaske hendene.

2. Våre verktøy blir desinfisert under, før og etter hver kunde som bare bruker de beste produktene

3. Vi har antibakteriell gel som ansatte og kunder kan bruke i hele butikken.

4. Sosial distansering vil være på plass i hele butikken.

5. Kom alene for en hårklipp. La familie og venner være hjemme. (Hvis du må ta et barn med deg er det ikke noe problem, vi har nok plass til far og barn - sosial distansering)

6. Vi vil ikke gi noen lesestoff. 

7. Vi har dessverre ikke lov til å tilby deg noe drikke på dette tidspunktet.

8. Vi vil vaske gowns og håndklær regelmessig.

9. Toalettet vil være stengt.

.....

​Hvordan du kan gjøre det trygt for andre...

1. Vennligst bestill avtaler i stedet for å stikke innom, så det er færre mennesker i butikken når som helst.

 ​

2. Du må gi oss dine riktige detaljer, navn, telefon og e-post slik at vi kan komme i kontakt med deg hvis vi trenger angående COVID-19.

 

3. Vennligst vaske hender, hår og skjegg før du kommer til butikken (hvis mulig)

4. Hvis du har feber eller noen av symptomene på #CoronaVirus Vennligst ikke kom inn i butikken. Omplanlegge heller avtalen din når du har fått det helt klare.

 

5. Hvis du trenger å hoste eller nyse, må du dekke til munnen eller gå ut og gjøre det, og vask deretter hendene.

6. Ta med deg alle tingene dine når du forlater butikken, vannflasker osv. Alt som blir igjen med blir kastet.

.....

Produkter

1. Ikke berør noen produkter eller klær i butikken.

2. Hvis du trenger å kjøpe noe, kan du spørre et ansatt. som vil gjerne hjelpe deg.

Ha en flott dag!

 

COVID-19 GUIDELINES 
 

In order for us to keep yourselves and us safe we are following the guidelines put out by Bergen Kommune.

 

If we feel you are sick, we reserve the right to refuse to serve you, sorry.

How we are making it safe for you...

​​

We will wear masks and have appropriate PPE available for you and our Team when needed.

1. When you arrive you will have to wash your hands.

2. Our tools will be sanitised during, before and after every customer using only the best products.

3. We have antibacterial gel for staff and customers to use throughout the shop.

4. Social distancing will be in place throughout the shop.

5. Please come alone for a haircut. Leave family and friends at home. (If you have to bring a child with you that is no problem we have enough space for Father and child - social distancing)

6. We will not be providing any reading material. 

7. Unfortunately, we will not be allowed to offer you any drinks at this time.

8. We will be washing gowns and towels regularly.

9. The toilet will be closed.​

.....

 

How you can make it safe for others...

Please bring a mask with you.

1. Please book appointments rather than drop in, so there is less people in the shop at any one time.

 ​

2. You must give us your correct details, name, phone and email so we can get in touch with you if we need to concerning COVID-19.

 

3. Please wash your hands, hair and beard before coming to the shop (When possible)

 

4. If you have a fever or any of the symptoms of #CoronaVirus PLEASE DO NOT COME TO THE SHOP. Rather reschedule your appointment once you have been given the all-clear.

 

5. If you need to cough or sneeze, please cover your mouth or go outside and do it, then wash your hands.

6. Please take all your stuff with you when you leave the shop, water bottles etc anything left with be thrown away.​

.....

Products

1. Please do not touch any products or apparel in the shop.

2. If you need to buy something please ask a member of staff. who will be happy to help you.

 

Have a great day!

 

COVID-19 SYMPTOMS

If you have any of these symptoms please do not come to the shop. Reschedule your appointment.

The main symptoms of coronavirus are:

a high temperature – this means you feel hot to touch on your chest or back (you do not need to measure your temperature)

A new, continuous cough – this means coughing a lot for more than an hour, or 3 or more coughing episodes in 24 hours (if you usually have a cough, it may be worse than usual)

To protect others, do not go to places like Barber Shops, a GP surgery, pharmacy or hospital if you have these symptoms. Stay at home.